Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Opis postavk

100 ZEMLJIŠČE - PARCELA

Stroški za pridobitev zemljišča, vključno z vsemi notarskimi, posredniškimi, cenitvenimi stroški, kakor s stroški za razne odškodnine in nadomestila.

200 PRIPRAVA IN UREDITEV ZEMLJIŠČA

Stroški za rušitvena dela, čiščenje in odstranjevanje eventualnih odpadkov ali rastlinja; stroški za dejansko komunalno opremljanje zemljišča vključno z vsemi prispevki in odškodninami.

300 GRADBENA KONSTRUKCIJA

Stroški za gradbena dela, groba gradbeno-obrtniška dela in za zaključna obrtniška dela.

310 Gradbena jama

Stroški za izkop in zaščito gradbene jame ter zasip; OPOMBA: pri tej stroškovni skupini so v pričujoči zbirki podatkov upoštevane normalne razmere (III kategorija tal) pri izkopih brez podtalnice in brez posebnih ukrepov za zaščito gradbene jame.

320 Temeljenje in plošče nad tlemi

Stroški za temeljenje, vključno s talno ploščo, vsemi dilatacijami in hidroizolacijo, toplotnoizolacijo in končno obdelavo (tlaki) na njej; OPOMBA: pri tej stroškovni skupini je v pričujoči zbirki upoštevano temeljenje na dobro nosilnih tleh.

330 Zunanje stene

Stroški za vse fasadne elemente kot so fasadne obloge, toplotne izolacije, zunanji ometi, zunanja okna, senčila, zunanja vrata, nosilne in nenosilne zunanje stene, stebri, parapeti, notranje obdelave zunanjih sten,...

340 Notranje stene

Stroški za vse notranje nosilne in nenosilne stene, stebre, slope, kakor tudi za površinske obdelave teh elementov, notranja vrata in okna.

350 Stropi

Stroški za vse medetažne plošče, stopnice, rampe, podeste, prečne nosilce, obešene strope, obdelavo spodnjih in zgornjih površin (stropov in tlakov), balkone, stopniščne in balkonske ograje,...

360 Streha

Stroški za strešno konstrukcijo (ostrešje, ploščo), strešno kritino, hidroizolacijo, toplotno izolacijo, obloge na terasah in pohodnih strehah, zelene strehe, strešne kupole in okna,...

370 Vgrajeni, fiksno pritrjeni konstrukcijski elementi

Stroški za gradbene elemente kot na primer dimniki, prezračevalni jaški, instalacijski jaški, ki so v objekt vgrajeni, kakor tudi posebna vgrajena oprema (vgrajeno pohištvo, odri, podiji, garderobe, regali, športna oprema) za katero so potrebni gradbeni posegi.

390 Ostala dela pri gradbeni konstrukciji

Vsi ostali stroški, ki nastanejo med gradnjo kot so ureditev gradbišča in gradbiščnih provizorijev, odri, ureditev prometa, fizično zavarovanje gradbišča (ograja, mostovi,...) in ki so potrebni za nemoteno izvajanje gradbenih in obrtniških del.

400 INSTALACIJE

INSTALACIJE

410 Kanalizacija, vodovod in plinovod

Kanalizacija, vodovod in plinovod.

420 Ogrevalne naprave

Ogrevalne naprave.

430 Prezračevalne instalacije in klimatizacija

Prezračevalne instalacije.

440 Elektroinstalacije

Strelovodi, izenačevanje potencialov in ozemljitve. Izvedba inštalacij za moč in oprema katodnih zaščit. Vtičnice, stikala, visokonapetostne omarice, stikalne plošče. Inštalacije za raznovrstne tehnološke porabnike ter stikalne bloke, elektroenergetske naprave, transformatorske postaje. Sistemi za neprekinjeno napajanje UPS in DEA. Inštalacije za napajanje sistemov ogrevanja in klimatizacije.

450 Telekomunikacijske in informacijske naprave

Telefonske in komunikacijske napeljave, telekomunikacijske omarice in vozlišča.

460 Transportne naprave

Stroški za dvigala, pomične stopnice in podeste, žerjave kot tehnološka oprema,...

470 Posebna namenska oprema in naprave

Stroški za tehnološko opremo kot na primer profesionalna kuhinjska oprema, hladilnice, razvodi za tehnološko opremo (razni medij), za laboratorijsko in drugo opremo.

480 Centralno nadzorni sistemi

Centralno nadzorni sistemi: avtomatizacija stavb, kontrola dostopa, SOS sistem, tehnično varovanje, javljanje požara, ozvočenje, ...., razdelilci, omrežja, ... univerzalno ožičenje.

490 Ostala dela pri instalacijskih delih

Vsi ostali stroški ki nastanejo med gradnjo kot so ureditev gradbišča in gradbiščnih provizorijev, odri, ureditev prometa, fizično zavarovanje gradbišča (ograja, mostovi,...), ki so potrebni za nemoteno izvajanje instalacijskih del.

500 ZUNANJA UREDITEV

ZUNANJA UREDITEV

600 OPREMA IN UMETNINE

Stroški za vso pomično opremo in naprave (pohištvo, gospodinjski stroji, aparati,...), kakor tudi umetniška dela (slike, skulpture, mozaiki, preproge, tapiserije,...)

700 DODATNI GRADBENI STROŠKI

Stroški za projektiranje v vseh fazah, vse vrste nadzora, vodenje investicije, vse strokovne študije, mnenja, analize in ekspertize, kakor tudi stroški financiranja.

710 Projekti arhitekture

Vrednost načrtov arhitekture v fazah IDZ, IDP, PGD in PZI

720 Projekti gradbenih konstrukcij

Vrednost načrtov gradbenih konstrukcij v fazah IDZ, IDP, PGD in PZI

730 Projekti strojnih instalacij

Vrednost načrtov strojnih instalacij v fazah IDZ, IDP, PGD in PZI

740 Projekti elektroinstalacij

Vrednost načrtov električnih instalacij v fazah IDZ, IDP, PGD in PZI

750 Ostali projekti, študije, elaborati, nadzor, ...

Vrednost gradbene fizike, zaščite proti hrupu, akustike prostorov, požarne varnosti, tehnoloških načrtov, vodilne mape ...., vrednost vodenja projektiranja, nadzora, revizij, ...

790 Ostali stroški, ...

Upravljanje in vodenje projekta, stroški financiranja projekta*, raziskave in preiskave (geološke, geomehanske, hidrološke, ...), geodetske meritve, ...

*Za izbrani objekt je upoštevana srednja višina stroškov financiranja glede na kriterije:

• bonitete kreditojemalca (kreditne sposobnosti, višina tveganj, da se kredita ne poplača)

• tveganje banke zaradi tipa nepremičnine oz. vrste projekta

• ročnost kredita

• vrsta / tip kredita

Stroški gradbeno-obrtniških del ne vplivajo na stroške financiranja.