Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Energijska sanacija stolpnice v Zagorju

ENERGIJSKA SANACIJA STOLPNICE V ZAGORJU OB SAVI S TOPLOTNOIZOLACIJSKIMI PLOŠČAMI MULTIPOR

Tadej Gruden, univ.dipl.inž.grad.

Stanovanjski fond v Sloveniji je relativno star in takratnemu času primerno tudi ustrezno grajen. Stavbe, grajene pred letom 1970, praviloma niso imele nikakršne toplotne izolacije. Toplotno zaščito so nudili le nosilni elementi – opeka in armiran beton. Ena takih stavb je tudi stolpnica na naslovu Cesta zmage 7 v Zagorju ob Savi.

Stanovalci stolpnice (Foto 1) so se že dlje časa zavedali, da je njihova stavba sicer kakovostno grajena, vendar je z vidika rabe energije za ogrevanje izredno potratna. Čeprav ravno v večstanovanjskih stavbah prevečkrat nastopa pluralizem interesov, so se uspeli dogovoriti za energijsko sanacijo fasade. V pomoč pri odločitvi jim je bil tudi razpis Ekosklada, ki subvencionira tovrstne energijske sanacije večstanovanjskih stavb.

stolpnica1-d6cw.jpg

Foto 1: Stolpnica na Cesti zmage 7 v Zagorju ob Savi pred energijsko sanacijo fasade (foto: Stane Lasič)

Odločitev je padla – MULTIPOR

Pri večetažnih stavbah, višjih od 22 metrov, se izbira toplotno izolacijskih materialov za izdelavo fasade zaradi zahtev po požarni varnosti (Tehnične smernice v gradbeništvu – Požarna varnost v stavbah: TSG-1-001:2010) zelo skrči. Uporabiti je mogoče le negorljive toplotno izolacijske materiale. V to skupino – skupino negorljivih toplotno izolacijskih materialov (razred A1 po SIST EN 13501-1) pa sodi tudi Multipor!

Projektant Stane Lasič iz podjetja ARHIS d.o.o. pravi: »Ob začetku sem bil zaradi nepoznavanja materiala malce skeptičen pri vključitvi Multiporja v projekt energetske sanacije stolpnice. Po predstavitvi lastnosti, prednosti in obstoječih referenc (tudi tujih) smo skupaj z upraviteljem in stanovalci sprejeli odločitev za uporabo Multiporja. Že ob začetku izvedbe se je izkazalo, da gre res za kvaliteten material, katerega vgradnja hitro napreduje. Kljub visoki tlačni trdnosti se ga brez težav oblikuje, enostavno struga v idealno ravnino. Zaradi celičaste strukture pa je material oblikovno stabilen in neobčutljiv na morebiten dež v fazi izvedbe. Seveda pa bo čas najboljši pokazatelj kvalitete materiala. Vsekakor pa ga lahko priporočam projektantom, da ga vključijo v svoje projekte oziroma investitorjem, da se odločijo za toplotno izolacijo fasad iz Multiporja, ker bodo tako kot jaz pozitivno presenečeni.«

Na razpisu za izvajalca del je bilo izbrano podjetje Saramati iz Krškega, ki je že imelo nekaj izkušenj z izvedbo fasad z MULTIPORJEM. Stanovalci so se skupaj s projektantom in izvajalcem del dokončno dogovorili za izvedbo fasade z MULTIPORJEM, čeprav je njegova izolativnost minimalno slabša od izolativnosti kamene volne, ima pa vrsto drugih boljših lastnosti, ki so prevesile tehtnico pri sprejemanju odločitve njemu v prid. To so predvsem vodoodbojnost, oblikovna stabilnost ter masivnost in s tem tudi estetski izgled fasade (ravna, nevalovita). Toplotno izolacijske plošče MULTIPOR je hkrati mogoče kakovostno vgrajevati z izredno hitrostjo. Prvi korak je enostavna manipulacija in hiter vertikalni transport ter rokovanje s ploščami na odru. Obdelava plošč pred in po vgradnji je tudi z običajnimi orodji hitra in natančna. Mogoče je nanašanje lepila na več plošč hkrati, zaradi trdnosti in dimenzijske stabilnosti so stiki natančni. Zaradi celičaste strukture in vodoodbojnosti plošč MULTIPOR dež ne vpliva na kakovost končnega izdelka – ravne, gladke in estetske fasade.

Lastnosti toplotne izolacije MULTIPOR

Čeprav navzven zgleda kot običajen porobeton, pa se od običajnih zidnih blokov YTONG pri toplotni prevodnosti MULTIPOR zelo razlikuje. Večja poroznost in manjša prostorninska masa sta razlog, da je toplotna prevodnost MULTIPORJA le 0,045 W/mK, kar ga že uvršča med toplotno izolacijske materiale. Seveda pa MULTIPOR združuje vse najpomembnejše lastnosti sodobnih gradbenih materialov:

 • Toplotna prevodnost: MULTIPOR ima toplotno prevodnost λ = 0,045 W/mK, kar ga uvršča med toplotno izolacijske materiale (λ < 0,05 W/mK),
 • Paroprepustnost: Difuzijska upornost prehodu vodne (µ) pare je pri porobetonu MULTIPOR enaka 3,
 • Požarna odpornost: MULTIPOR sodi v požarni razred A1, skladno s standardom EN 13501-1, ne povzroča dima ali škodljivih plinov,
 • Prostorninska masa: Izolacijske plošče MULTIPOR imajo prostorninsko maso 115 kg/m3,
 • Tlačna trdnost: Srednja vrednost tlačne trdnosti je večja od 300 kPa,
 • Enostavno rokovanje in obdelovanje
 • Zvočna izolativnost
 • Ostale lastnosti: MULTIPOR je odporen na mikroorganizme in insekte, biološko neoporečen, mogoče pa ga je tudi v popolnosti reciklirati, zaradi česar je MULTIPOR tudi dobil naziv »okolju prijazen gradbeni material«.

Energijska bilanca stolpnice

Raba energije za ogrevanje je bila v stolpnici izredno visoka. Največji delež toplotnih izgub je predstavljala fasada. Fasada je pri stolpnici po ploščini največji element ovoja stavbe, pa tudi toplotna prehodnost obstoječe zunanje stene je bila izredno visoka – 1,22 W/m2K. Skupne računske energijske izgube skozi zunanje stene znašajo okoli 220 MWh/a, kar predstavlja kar 52 % vseh toplotnih izgub! Prezračevanje prinese še dodatnih 104 MWh (24 %), preostali elementi ovoja (streha, tla na terenu in okna) pa skupaj le še 102 MWh (24 %) (Grafikon 1).

stolpnica2-ravm.jpg

Grafikon 1: Energijska bilanca stolpnice Cesta zmage 7, Zagorje ob Savi

Na podlagi energijske bilance je tudi jasno, da je energijska sanacija fasade najpomembnejši in najučinkovitejši ukrep za zmanjšanje rabe energije za ogrevanje.

Energijsko varčevalni potencial pri zunanji steni z vgradnjo toplotne izolacije MULTIPOR

Iz energijske bilance je razvidno, da je največji energijsko varčevalni potencial pri izvedbi toplotne izolacije fasade. Obstoječa toplotne prehodnost zunanjih sten znaša le 1,22 W/m2K, kar je krepko nad zahtevami sodobnih standardov.

Odločili so se za Multipor debeline 15 cm, ki zagotavlja primerne energijske prihranke, pri tej debelini pa je bila odobrena tudi subvencija Eko sklada. Toplotna prehodnost sanirane zunanje stene tako znaša 0,24 W/m2K, kar je petkrat manj od obstoječe toplotne prehodnosti, ustreza pa tudi trenutnim zahtevam pravilnika po toplotni prehodnosti zunanjih sten (0,28 W/m2K).

Skupno računsko zmanjšanje rabe energije za ogrevanje tako znaša 178 MWh, ker predstavlja 50 % celotne potrebne toplote za ogrevanje! Energijska sanacija fasade bo torej potrebo po toplotni energiji prepolovila.

Izvedba toplotno izolacijske fasade s ploščami MULTIPOR

Izvedba toplotna izolacije fasade ni tako enostavno opravilo, še posebej ne na 10 nadstropni stolpnici višji od 30 metrov. Poleg same postavitve odra je bilo pred lepljenjem toplotne izolacije MULTIPOR izvesti še običajna pripravljalna dela:

 • pranje fasade,
 • sanacija poškodovanih delov
 • toplotna in hidroizolacija balkonov,
 • nadvišanje ograj,
 • odstranitev okenskih polic.

Vgradnja plošč MULTIPOR

Toplotno izolacijske plošče MULTIPOR so bile na očiščeno obstoječo fasado lepljene in sidrane. Zaradi izpolnjevanja zahtev Eko sklada, ki za fasade zahtevajo certifikat ETA, je bilo za lepljenje plošč uporabljeno lepilo Baumit MineralSchaum DKS. Lepilo se z zobato gladilko enakomerno nanese po celotni površini plošče (Foto 2).

stolpnica3-jcse.jpg

Foto 2: Z zobato gladilko naneseno lepilo na ploščo MULTIPOR (foto: XELLA)

Nato se ploščo namesti v želeni položaj in enakomerno pritisne na podlago (Foto 3).

stolpnica4-vfrh.jpg

Foto 3: Namestitev plošče MULTIPOR na fasado (foto: Miloš Kmetič)

Čeprav je mogoče plošče MULTIPOR na podlago pritrjevati le z lepljenjem, se pri višjih stavbah, predvsem pa pri sanacijah, kjer je podlaga za lepljenje obstoječa fasada, priporoča sidranje z vsaj enim sidrom na ploščo (3,5 sidra/m2). Glavo sider se vtisne v plošče in prekrije z lepilom (Foto 4).

stolpnica5-cgbf.jpg

Foto 4: Fasada MULTIPOR z vgrajenimi sidri (foto: Miloš Kmetič)

Pred izdelavo armirnega sloja - nanašanje lepila in armaturna mrežice – je pomembno, da je zunanja stran toplotne izolacije ravna (vertikalna), gladka ter da so vsi robovi ravni (Foto 5).

stolpnica6-8wtf.jpg

Foto 5: MULTIPOR zagotavlja ravno in gladko fasado ter ostre fasadne robove (foto: Miloš Kmetič)

Posebno skrb je pri izdelavi fasade potrebno posvetiti špaletam, oziroma natančni vgradnji toplotne izolacije okoli oken in vrat. Na teh mestih pride do izraza enostavna manipulacija, še bolj pa enostavna obdelava plošč MULTIPOR. Veliko večino toplotno izolacijskih materialov je na mestih špalet zelo težko obdelovati, obdelava pa zahteva veliko spretnosti in časa. Z MULTIPORJEM je izdelava detajlov okoli oken in vrat enostavna, zato tudi hitra in kakovostna (Foto 6).

stolpnica7-jcbd.jpg

Foto 6: Vgradnja plošč MULTIPOR okoli okna (foto: Miloš Kmetič)

Nanašanje armirnega sloja na tako pripravljeno podlago, ki je ravna, gladka in z natančno izdelanimi robovi, je zelo hitra, pa še lepila se porabi bistveno manj kot pri fasadi iz kamene volne (Foto 7). Armirno mrežico se vtisne v lepilo in lepilo zagladi (Foto 8). Ves čas, tudi pri nanašanju lepila je potrebno biti pozoren na ravnost in vertikalnost izdelane fasade (Foto 9).

stolpnica8-rrpm.jpg

Foto 7: Izdelava armirnega sloja – nanašanje lepila (foto: Miloš Kmetič)

stolpnica9-yubf.jpg

Foto 8: Izdelava armirnega sloja – vgradnja armirne mrežice (foto: Miloš Kmetič)

stolpnica10-c6bl.jpg

Foto 9: Kontrola ravnosti in vertikalnosti fasade (foto: Miloš Kmetič)

Končni rezultat

Izdelava zaključnega sloja je le še pika na »i«. Fasada dobi končni izgled (Foto 10), stavbo pa, vsaj na zunaj, pomladi za nekaj desetletij.

stolpnica11-ahnu.jpg

Foto 10: Dokončana vzhodna fasada (foto: Miloš Kmetič)

V novo fasado, ki je izdelana iz toplotno izolacijskih plošč MULTIPOR v debelini 15 cm, je bilo vgrajenih kar 315,9 m3 Multiporja. Vgrajena količina zagotavlja skoraj prepolovitev rabe energije za ogrevanje. Pri dolgoletnem povprečju (računski klimatski pogoji) to pomeni 178 MWh energije. Čeprav bo prvotni cilj – zmanjšanje rabe energije za ogrevanje – s tem dosežen, pa to ni edina pridobitev. Zunanje stene bodo imele višjo notranjo površinsko temperaturo, zato se bodo bistveno izboljšali bivalni pogoji. Tudi relativna vlažnost zraka po prostorih bo enakomernejša in primernejša za bivanje.

Zaključek

Kljub trenutni gospodarski situaciji je vložek v energijsko sanacijo stavbe dobra naložba, še bolj takrat, ko je mogoče za izvedene ukrepe pridobiti kakršno koli subvencijo. Primer stolpnice v Zagorju ob Savi, kjer so bile uporabljene toplotno izolacijske plošče Multipor kaže, da je mogoča kakovostna energijska sanacija zunanjih sten višjih stavb tudi z Multiporjem. Še več, Multipor je mogoče vgrajevati tudi ob slabših vremenskih razmerah, rokovanje z njim je izredno enostavno tudi na višini, vertikalna manipulacija je hitra. Končni izdelek – toplotno izolacijska fasada – je izredno ravna in gladka, odporna na vremenske vplive in mehanske udarce, ne nazadnje pa tudi ni nevarnosti, da se bodo v fasadi pojavili razni mikroorganizmi ali insekti.