Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Slovar pogostih izrazov

Projektna dokumentacija je sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov, poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne ter tehnične značilnosti objekta;

Projektna naloga je sistematično urejeno tekstualno in slikovno gradivo kot usmeritev, kako naj projektant izdela projektno dokumentacijo;

IZP - idejna zasnova - idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev.

DGD - projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja - kompletna projektna dokumentacija: arhitektura (tlorisi, prerezi, fasade), statični izračuni, strojne in elektroinštalacije, pridobljena ustrezna mnenja.

PZI - projekt za izvedbo - projekt DGD obdelan v detajlih, z aramaturnimi načrti za izvedbo gradnje.

PID - projekt izvedenih del - projekt izvedenih del je projekt za izvedbo, dopolnjen s prikazom vseh morebitnih odstopanj izvedenih del od sokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo

DNZO - dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte

DZO - dokazilo o zanesljivosti objekta, vsa dokazila, da je zgrajeni objekt zanesljiv in izpolnjuje bistvene zahteve

Prva gradbena faza - temelji in temeljna plošča. Predstavlja začetek gradnje objekta, sem štejemo pripravo terena in gradbišča ter zakoličbo, izklop gradbene jame, postavitev temeljev in temeljne plošče.

Druga gradbena faza - izdelava kleti pri podkletenih objektih.

Tretja gradbena faza - groba konstrukcijska gradbena dela vseh etaž in podstrešja s streho vred (krovska in kleparska dela).

Podaljšana tretja gradbena faza - dela za III. gradbeno fazo in vgrajeno zunanje stavbno pohištvo ter izdelana fasada.

Četrta gradbena faza - predelne stene, betonski tlaki, izolacije, vsi notranji in zunanji ometi, napeljave vseh inštalacij v objektu (groba inštalacija), obloge sten in tal, ki zahtevajo mokre postopke (vgraditev v cementno malto), masivna stopnišča, keramične obloge, vgraditev vrat in oken, ključavničarska dela in kamnoseška dela.

Podaljšana četrta gradbena faza - največkrat manjkajo samo še finalna slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela ter zaključki vseh inštalacij.

Peta gradbena faza - vsa druga zaključna gradbena dela (steklarska in slikopleskarska dela, parketni in plastični podi, obloge in druga zaključna dela) do dokončanja objekta z vzidano opremo in zaključki vseh inštalacij.

Dozidava ali nadzidava pomeni poseg na nepremičnini in predstavlja povečanje tlorisnih površin, kar zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja pri pristojnem upravnem organu;

Graditeljstvo pomeni področje, ki je veliko širše kot sama arhitektura, gradbeništvo ali stavbarstvo in zajema pravzaprav vso problematiko našega okolja od ekologije, urbanizma, projektiranja, izgradnje, vzdrževanja, ...;

Prizidava je gradnja, pri kateri se gabariti obstoječega objekta povečajo v horizontalni ali vertikalni smeri;

Prenova pomeni poseg na nepremičnini (notranjost in zunajost) na obstoječi tlorisni površini. Sem sodijo sanacije gradbenih, instalacijskih in obrtniških del. Za prenovo objekta ne potrebujemo gradbenega dovoljenja;

Rekonstrukcija je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev;

Umetniški in umetno-obrtni izdelki, so tisti izdelki, ki so konstrukcijsko povezani z objektom, predvsem pa predvideni in izvedeni na osnovi načrtov; gre na primer za mozaike, terazzo, reliefe ali skulpture, kovane ograje, kamnoseške izdelke in druge izdelke, ki so v objektu vgrajeni;

Vgrajena oprema je tista oprema v objektu, ki je predvidena že v načrtih in je prilagojena konstrukciji oziroma njenim dimezijam, razvodu instalacij, je pritrjena na konstrukcijo in se je ne more prestavljati brez posebnega vzroka. Sem sodijo na primer kuhinjsko pohištvo, vzidane garderobne omare, pohištvo, ki ima tudi funkcijo predelne stene, itd... Posebna vgrajena oprema je tista vgrajena oprema, ki zagotavlja višjo kulturo bivanja, tako sem sodijo vgrajene savne, pritrjena telovadna oprema, jacuzzi, bazeni, vinske kleti, šanki,...

Nepredvidena dela so tista dela, ki jih pogodbene stranke ob sklenitvi pogodbe niso predvidele in tako niso bila vključena v ponudbeni predračun ali popis del, lahko pa celo ne izhajajo iz projektne dokumentacije.
– predvidljiva nepredvidena dela, to je tista, ki bi jih izvajalec v skladu s skrbnostjo dobrega strokovnjaka lahko predvidel, pa jih ni;

– nepredvidljiva nepredvidena dela, ki jih izvajalec v svoji ponudbi kljub temu, da bi ravnal z vso dolžno skrbnostjo, ne bi mogel predvideti,

Dodatna dela so tista dela, ki s pogodbo niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe. Zanje je potrebno skleniti aneks k pogodbi ali novo pogodbo ter zanje posebej plačati, saj niso nikoli zajeta v prvotno dogovorjeno pogodbo.

Več dela so tista dela, ki so sicer dogovorjena v ponudbenem predračunu ali popisu del, vendar se ob izvedbi za te postavke ugotovi, da jih je treba izvesti v večjih količinah, kakor so bile predvidene v ponudbenem predračunu ali popisu del.

Manj dela so tista dela, ki so sicer dogovorjena v ponudbenem predračunu ali popisu del, vendar se ob izvedbi za te postavke ugotovi, da jih je treba izvesti v manjših količinah, kakor so bile predvidene v ponudbenem predračunu ali popisu del.

Stavba je pokrit objekt, kamor se lahko vstopi in je namenjen bivanju ali opravljanju dejavnosti;

Objekt je stavba, gradbeni inženirski objekt ali drug gradbeni poseg, narejen z gradbenimi, zaključnimi gradbenimi ali inštalacijskimi deli, sestavljen iz gradbenih proizvodov, proizvodov ali naravnih materialov, skupaj s trajno vgrajenimi inštalacijami in napravami v objektu, ki so namenjene delovanju objekta;

Enostaven objekt je objekt tako majhnih dimenzij, da se v njem ne more zadrževati večje število oseb, konstrukcijsko enostaven in prostorsko manj zaznaven;

Zahteven objekt je objekt velikih dimenzij ali konstrukcijsko zahteven ali objekt, ki je namenjen zadrževanju večjega števila oseb v njem, in prostorsko zaznaven;

Objekt z vplivi na okolje je objekt, za katerega je treba v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izvesti presojo vplivov na okolje;

Pritličje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,40 metra nad njo;

Nadstropje je del stavbe, katerega prostori se nahajajo med dvema stropoma od pritličja navzgor;

Klet je del stavbe, katere prostori se nahajajo od pritličja navzdol;

Mansarda je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno streho;

Začasen objekt je objekt, namenjen prireditvam ali sezonski ponudbi, ki se postavi samo za namen in čas prireditve ali med sezono

Gradbeni inženirski objekt je objekt, ki ni stavba in ni drug gradbeni poseg; in sicer so to objekti prometne infrastrukture (ceste, železniške proge, letališke steze, mostovi, viadukti, predori in podhodi, pristanišča, plovne poti, pregrade in jezovi ter drugi vodni objekti), cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, industrijski gradbeni kompleksi, športna igrišča in drugi gradbeno inženirski objekti;

Novogradnja je gradnja, katere posledica je novo zgrajen objekt ali prizidava;

Nedovoljen objekt so nelegalen objekt, neskladen objekt in nevaren objekt;

Neskladen objekt je objekt, ki ima pravnomočno gradbeno dovoljenje, vendar se gradi ali je zgrajen v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, tako, da ga je gradbeno-tehnično mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem in pri tem ne gre za dopustna odstopanja v skladu s 66. členom Gradbenega zakona;

Nelegalen objekt je objekt, ki se gradi ali ki je zgrajen brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji, določenimi z gradbenim dovoljenjem, če ga gradbeno-tehnično ni mogoče uskladiti z gradbenim dovoljenjem;

Energijsko učunkovita stavba je dosežena, če:

dovoljena letna potrebna toplota za ogrevanje Q(NH) stavbe, preračunana na enoto kondicionirane površine A(u) oziroma prostornine V(e) stavbe, ne presega:

- za stanovanjske stavbe: Q(NH)/A(u) ≤ 45 + 60 f(0) - 4,4 T(L) (kWh/(m2a)),
- za nestanovanjske stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,32 (45 + 60 f(0) - 4,4 T(L)) (kWh/(m3a)),
- za javne stavbe: Q(NH)/V(e) ≤ 0,29 (45 + 60 f(0) - 4,4 T(L)) (kWh/(m3a));

Ničenergijska hiša je energijsko varčna zgradba, pri kateri je potrebno bivalno ugodje zagotovljeno brez običajnih ogrevalnih sistemov ali klimatskih naprav

Plusenergijska hiša je zgradba, ki ustreza energijsko samozadostni hiši, pridobivanje električne energije v sončnih celicah pa je tako obširno, da zgradba doseže presežek energije

Gradbeni predpisi so tehnični predpisi, s katerimi se podrobneje opredelijo bistvene zahteve za določene vrste objektov, pogoji za projektiranje, izbrane ravni oziroma razredi gradbenih proizvodov in materialov, ki se smejo vgrajevati ter načini njihove vgradnje, način izvajanja gradenj, način ugotavljanja skladnosti zgrajenega objekta s predpisanimi bistvenimi zahtevami ter drugi pogoji in pravila, ki zagotavljajo zanesljivost objekta ves čas njegove življenjske dobe;

Udeleženci pri graditvi objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident;

Investitor (pravna ali fizična oseba), je udeleženec pri graditvi objektov, ki vloži zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja ali prijavi gradnjo, jo naroči ali jo za lastne potrebe izvaja sam;

Projektant je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izdeluje projektno dokumentacijo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;

Nadzornik je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost;

Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki kot udeleženec pri graditvi objektov izvaja gradnjo;

Vodja del je fizična oseba, ki izvajalcu del pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, ter predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih;