Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Predpisi

Arhitektura

Gradbeni zakon (GZ)GRADBENI ZAKON Zakon o javnem naročanjuZakon o javnih naročilih ZJN-3 Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednjiUr. l. RS, št. 57/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-B)Ur. l. RS, št. 109/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-C)ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 9 (feb. 2015)Sprememba: Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega [...]

Več o tem »

Konstrukcija, statika

I. TEHNIČNI PREDPISI IN PRAVILNIKIZakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur.l. RS, št. 82/2013)Pravilnik o tehničnih normativih za obtežbe nosilnih gradbenih konstrukcij (Ur. l. SFRJ št. 26/88)Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005)Pravilnik o tehničnih normativih za projektiranje in izvajanje zaključnih del v gradbeništvu (Ur.l. RS št. 14/99, 42/02, 125/03, 110/05-popr, 29/04) [...]

Več o tem »

Okolje in prostor

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002 (8/2003 - popr.), 58/2003)Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 39/2006, 41/2004)Zakon o stavbnih zemljiščih /ZSZ/ (Ur.l. RS, št. 44/1997)Program priprave Prostorskega reda Slovenije (Ur.l. RS, št. 60/2004)Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave Prostorskega reda Slovenije ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Ur.l. RS, [...]

Več o tem »

Varstvo pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l. RS, št. 43/2011)  Zakon o zdravstveni inšpekciji - uradno prečiščeno besedilo /ZZdrI-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 59/2006)Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/1999, 39/2005) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih [...]

Več o tem »

Varstvo pred požarom

Zakon o varstvu pred požarom – ZVPoz-UPB1 (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87/2001, 105/2006, 3/2007, 9/2011, 83/2012, 110/2002)Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu pred požarom (Ur.l. RS, št. 87/2001, 105/2006, 9/2011, 83/2012)Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004)Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS, št. 52/2007)

Več o tem »

Več o ostalih zakonih, predpisih,...

Več o ostalih zakonih, predpisih,... si lahko ogledate na povezavi: zakonodaja.gov.si MOP - gradbeni tehnični predpisi

Več o tem »

Več o ostalih zakonih, predpisih,... si lahko ogledate na povezavah

zakonodaja.gov.si

MOP - gradbeni tehnični predpisi