Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.
eObjava - 27.01.2017 - Ob. 605

Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper.

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Uradno ime DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška cesta 19 Poštna številka: 1000 Šifra NUTS: SI Kraj Ljubljana Država Slovenija Kontaktna oseba Služba za javna naročila E-pošta jn.drsi@gov.si Telefon +386 22341422 Telefaks +386 22341495
Internetni naslovi
Glavni naslov (URL): http://www.di.gov.si
Internetni naslov profila kupca (URL):
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura

Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava PZI projektov za izgradnjo dostopnih cest in deviacij obstoječih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača - Koper
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.

Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.03.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 22.06.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.03.2017   11:00
Kraj: Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, Maribor

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2017   10:00

Dodatne informacije:
Ponudbe se posredujejo na naslov: Direkcija RS za infrastrukturo, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor, (vložišče), kot je navedeno v Navodilih za pripravo ponudbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA Poštni naslov: Slovenska cesta 54 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO Poštni naslov: Tržaška cesta 19 Poštna številka: 1000 Kraj Ljubljana Država Slovenija Telefon Telefaks Internetni naslov: (URL)
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2017
ZJN-3 Predhodno informativno obvestilo
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi
ZJN-3 Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb - mala naročila
ZJN-3 Obvestilo o natečaju
Javna naročila po ZJNVETPS