Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Zaščita pred strelo?

Janez Podlipnik, univ.dipl.inž.el., HERMI, d.o.o.

 

Kot vsako leto, se tudi letos obeta kakšen udar strele, ki bi lahko povzročil veliko nevšečnosti nesrečnim izbrancem, ki jih prizadene. Zato ni odveč pomisliti o kvalitetni zaščiti.

Pred neposrednim udarom strele se zaščitimo s strelovodno instalacijo. Strelovodna instalacija torej ščiti naš objekt pred direktnim udarom strele, ker dejansko pomeni, da naš objekt v primeru udara strele ne zgori ali se kako drugače poškoduje. Da lahko strelovodna instalacija svojo funkcijo opravi, mora biti pravilno izvedena. Postavitev strelovodnih vodnikov je odvisna od oblike objekta, lokacije, njegove višine ter še nekaterih drugih dejavnikov. Prav tako je potrebno pri strelovodni instalaciji paziti na izbor materialov, iz katerih je strelovodna instalacija izvedena. V primeru, da izberemo napačne materiale, lahko s tem poškodujemo kakšen drug del objekta (npr. kritino). Strelovodna instalacija ni modni dodatek k objektu. Zato namestitev strelovodne instalacije običajno ni najlepši del objekta, vendar pa se z primerno izbranimi materiali ter postavitvijo same instalacije lahko njen vpliv na izgled objekta zmanjša na minimum. Tako so vodniki sodobne strelovodne instalacije okrogli, nosilni elementi ustrezno zmanjšani, vse skupaj pa je izdelano iz kvalitetnih materialov.

 

1-yxcp.jpg

Slika 1: Izgled sodobne strelovodne instalacije

Da lahko strelovodna instalacija uspešno odvede energijo udara strele, mora biti strelovodna instalacija priključena na kvalitetno ozemljitev. Na tem mestu velja poudariti, da se v praksi vse prevečkrat ozemljitev izvaja z manj kvalitetnimi materiali in sicer v smislu, saj je zakopano v zemlji in se več ne vidi. Vendar pa je ravno takšno razmišljanje zelo napačno. V kolikor je ozemljilo izvedeno iz nekvalitetnih materialov, pomeni, da bo v nekaj letih propadlo. Običajno je takrat nad ozemljitvijo položena asfaltna prevleka, ali pa tlakovano dvorišče. Ko se tako z meritvami ugotovi neustreznost ozemljila, je lahko sanacija takšnega ozemljila izredno neprijetna, tako s finančnega kot tudi z estetskega vidika. Takšnim nevšečnostim se seveda izognemo z izbiro kvalitetnejših, trajnih materialov. Pri izvedbi ozemljila velja omeniti še pomen pravilne oblike samega ozemljila. Sklenjena zanka okrog objekta je vedno najboljša rešitev.

2-zhnw.jpg

Slika 2: Izvedba tračnega ozemljila

 

Izvedba povezav med strelovodno instalacijo izvedeno po strehi objekta, ter ozemljilom zakopanim v zemlji, vedno povzroča največ sivih las investitorju, saj so te povezave najbolj vidne. Te povezave imenujemo strelovodni odvodi. Če se pri načrtovanju strelovodne instalacije upošteva ostale 'dele' objekta (npr. odtočne cevi meteornih vod), se lahko odvodni vodniki kar najbolj skrijejo, ter tako ne uničijo trud arhitekta.

 

3-9xzs.jpg

Slika 3: Izgled objekta s sodobno strelovodno instalacijo

Z namestitvijo strelovodne instalacije tako uspešno zaščitimo objekt pred mehanskimi poškodbami ali požarom. Kljub strelovodni instalaciji pa lahko pride do poškodb električnih naprav v samem objektu. Do poškodb teh naprav lahko pride tudi v primeru udara strele v nek bližnji objekt ali električno omrežje. Zaščita, ki uspešno ščiti električne naprave v objektu, se imenuje prenapetostna zaščita.

Za zaščito objektov poznamo tri stopnje prenapetostne zaščite, ki se v glavnem razlikujejo po tokovni zmogljivosti odvajanja. Za kvalitetno ter zanesljivo zaščito je potrebno prenapetostne zaščitne elemente pravilno dimenzionirati. To pomeni v splošnem, da je potrebno namestiti vse tri stopnje zaščite, kajti le v tem primeru lahko pričakujemo, da ob pojavu prenapetosti ne bo prišlo do poškodb električne opreme. Prepričanje, da le z eno stopnjo zaščite rešimo problem, je zmotno. Tako se običajno v praksi dogaja, da se kot prenapetostna zaščita uporabi le zadnja, III. stopnja zaščite, ki je običajno na tržišču dosegljiva v obliki različnih električnih podaljškov z vgrajeno prenapetostno zaščito. Zmogljivost odvajanja toka je v takšnem primeru okrog 6kA (8/20). To pa je občutno premalo saj v primeru, ko se pojavi udar strele neposredno ali nekje blizu objekta, se lahko pojavijo tokovi tudi do 200kA. V tem primeru torej takšna prenapetostna zaščita ni sposobna zaščititi naprave, sama zaščita se uniči skupaj z napravo, ki bi jo morala zaščititi. V primeru instalirane kompletne zaščite, kar pomeni vse tri stopnje prenapetostnih zaščitnih elementov, pa prenapetostna zaščita uspešno zaščiti samo napravo.

4-dim8.jpg

Slika 4: Nameščena 1. stopnja prenapetostne zaščite v glavnem razdelilcu

5-jwkg.jpg

Slika 5: nameščena 2. stopnja prenapetostne zaščite v etažnem razdelilcu

6-emua.jpg

Slika 6: nameščena 3. stopnja prenapetostne zaščite pred samim porabnikom

Pri zaščiti pred strelo torej velja, da mora biti izvedba kvalitetna ter pravilna. Zaščite pred strelo predhodno v realnih pogojih ni mogoče preizkusiti. Tako se kaj hitro lahko zgodi, da imamo leta in leta nameščeno neustrezno zaščito, pa ni nikakršnih problemov. Ko pa nato pride do udara strele, pa se izkaže pravo stanje oz. poškodba objekta ali opreme kljub zaščiti. Zato se je pri odločitvi za strelovodno zaščito pametno obrniti na strokovnjaka, kar so vsekakor projektanti električnih instalacij. Le ti poznajo predpise ter standarde s področja zaščite pred strelo, ter so tako s svojim znanjem sposobni predvideti ustrezno zaščito.