Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Arhitektura

Gradbeni zakon (GZ)

GRADBENI ZAKON

 

Zakon o javnem naročanju

Zakon o javnih naročilih ZJN-3

 

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt)

Ur. l. RS, št. 33/2007 in naslednji

Ur. l. RS, št. 57/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-B)

Ur. l. RS, št. 109/2012 - spremembe in dopolnitve (ZPNačrt-C)

ZPNačrt - neuradno prečiščeno besedilo 9 (feb. 2015)

Sprememba:
Sklep o začasnem zadržanju izvrševanja prvega, drugega in tretjega odstavka ter drugega stavka četrtega odstavka 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 35/2013)

Odločba o ugotovitvi, da je 29. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju v neskladju z Ustavo in o ugotovitvi, da Poslovnik Državnega zbora ni v neskladju z Ustavo (Ur.l. RS, št. 76/2014)

 

Zakon o graditvi objektov na mejnih prehodih (ZDVGOMP)

 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Ur. l. RS, št. 24/2006 – ZUP-UPB2 in naslednji
ZUP – neuradno prečiščeno besedilo 11 (okt. 2013)


Stvarnopravni zakonik (SZP)

Ur. l. RS, št. 87/2002 in naslednji
SPZ – neuradno prečiščeno besedilo 1 (nov. 2013) 

 

Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN)

Ur. l. RS, št. 47/2006 in naslednji
ZEN – neuradno prečiščeno besedilo 2 (okt. 2012)

 

Posebne gradbene uzance 

Ur. l. SFRJ, št. 18/1977

 

Pravilnik o vpisih v kataster stavb

Ur. l. RS, št. 73/2012 
Ur. l. RS, št. 87/2014 - dopolnitve
Pravilnik - neuradno prečiščeno besedilo 1 (dec. 2014)


Pravilnik o vsebini in načinu vodenje zbirke podatkov o dejanski rabi prostora

Ur. l. RS, št. 9/2004 

Pravilnik o obliki lokacijske informacije ter o načinu njene izdaje

Ur. l. RS, št. 35/2004

Spremembe:
ZPNačrt: do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) se uporablja ta predpis, sprejet na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02), kolikor ni v nasprotju z Zakonom o prostorskem načrtovanju.

Uredba o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila

Ur. l. RS, št. 33/2003 in naslednji
Uredba - neuradno prečiščeno besedilo 2 (jan. 2014)

 

Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/1999)

Zakon o vodah – ZV-1 (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004)

Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/2004)

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008)

Pravilnik o zahtevah za projektiranje objektov brez grajenih ovir (Ur.l. RS, št. 92/1999)

SIST ISO/TR 9527 – Gradnja poslopij, Potrebe funkcionalno oviranih ljudi v grajenem prostoru – Vodila za projektiranje (Uradni list RS, štev. 92/99, 3. člen)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l. RS, št. 1/2011)

Pravilnik o varnosti dvigal (Ur.l. RS, št. 97/2003)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Ur.l. RS, št. 125/2003, 29/2004)

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov  (Ur.l. RS, št. 5/2013)

Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/2002, 105/2002)

Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št, 52/2010)

Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Ur.l. RS, št. 16/2008, 123/08)

Zakon o ohranjanju narave – ZON (Ur.l. RS, št. 22/2003, 41/2004, 96/2004, 46/2014)

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ohranjanju narave (Ur.l. RS, št. 46/2014)

Standardi za lastnosti stavb – definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine (SIST ISO 9836)

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb (Ur.l. RS, št. 123/2004)