Gradbeni informacijski sistem, namenjen projektantom in investitorjem.

Ste že seznanjeni z RAL-montažo ali računsko metodo PHPP za izračun pasivnih in nizkoenergijskih stavb?

avtor: Tadej Sevšek, Energetika.NET

Pojmov, ki se nanašajo na tehnologijo izgradnje masivnih, montažnih in energijsko učinkovitih stavb, je veliko in so po večini prevedeni iz angleščine ali nemščine. Nekateri so slabo razumljivi in nam s samim imenom po večini ne povedo, na kaj se nanašajo. Spet drugi so okrajšave daljših izrazov in nam prav tako ne povedo veliko, dokler jih podrobneje ne spoznamo.

PURES

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah ali krajše PURES, ki je stopil v veljavo julija 2010, določa zahteve, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, ogrevanja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople sanitarne vode in razsvetljave. Del pravilnika se nanaša tudi na izračun energijskih karakteristik stavb za energetsko izkaznico, ki podaja najpomembnejše kazalce rabe energije v stavbi in razvršča stavbo v enega od razredov rabe energije. Pri stavbi, katere izvedbo lahko delno financiramo s pomočjo kreditov ali nepovratnih finančnih spodbud Eko sklada, je izkaz energijskih karakteristik stavbe nujen, vendar pa zahtevane energijske kazalce izračunavamo po računski metodi PHPP'07.

ral-7cnt.jpg

Izračun pasivnih in nizkoenergijskih stavb

Načrtovanje pasivnih in nizkoenergijskih stavb vključuje sodelovanje vseh projektantov in cilja na nizko končno rabo energije za obratovanje stavbe. S programskim paketom PHPP'07 se računsko določi tudi potrebna energija za ogrevanje stavbe. Ključni del postopka je izvajanje računske optimizacije stavbe z določenimi spremembami, katerih namen je minimizirati končno rabo energije, npr. s spreminjanjem velikosti in orientacije oken, debeline izolacije, lege stavbe itd. Tudi Eko sklad med pogoji za pridobitev nepovratne finančne spodbude ali kredita za gradnjo nizkoenergijske ali pasivne stavbe med drugim zahteva izračun rabe energije za ogrevanje po metodi za izračun pasivnih in nizkoenergijskih stavb, PHPP 07.

RAL-montaža

RAL-smernice za načrtovanje in izvedbo montaže zunanjega stavbnega pohištva zagotavljajo pravilno izbiro in kombinacijo materialov za preprečevanje toplotnih mostov pri montaži zunanjega stavbnega pohištva in tudi ostalih elementov zunanjega ovoja. RAL-montaža je zaradi zagotavljanja majhnega prehoda toplote skozi toplotne mostove obvezna pri nizkoenergijskih in pasivnih hišah.

Pri RAL-montaži oken ali vrat se na notranji strani kot tesnilo uporabljajo za zrak in vodno paro nepropustne tesnilne folije, na zunanji strani pa difuzijsko odprte tesnilne folije ali posebni tesnilni trakovi. Tesnjenje je sestavljeno iz treh nivojev: en sloj na zunanji, drugi na notranji strani, tretji sloj pa predstavlja toplotna izolacija na sredini tesnjene rege med steno in okvirjem stavbnega pohištva.

Če želimo pridobiti nepovratna finančna sredstva Eko sklada za zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva, je RAL-montaža obvezna. Pri tem lahko nepovratno finančno spodbudo pridobimo le za leseno zunanje stavbno pohištvo (VEČ).

Okna s trojno zasteklitvijo

Okna s trojno zasteklitvijo imajo za razliko od oken z dvojno zasteklitvijo vgrajena tri stekla in dve vmesni komori. V praksi imajo trislojna okna nižjo toplotno prehodnost kot dvoslojna. Leseno zunanje stavbno pohištvo, za katerega želimo pridobiti nepovratno finančno spodbudo, mora izkazovati toplotno prehodnost, ki ne sme presegati 1,2 W/m2K (kar velja le pri zamenjavi obstoječega zunanjega stavbnega pohištva z novim) oz. 1,0 W/m2K v primeru dodelitve nepovratne finančne spodbude za gradnjo pasivnih in nizkoenergijskih stavb.

Toplotni most

Toplotni most je mesto v gradbeni konstrukciji, kjer se dogajajo povečane toplotne izgube, npr. zaradi spremenjene geometrije (kotni stik dveh zidov). Toplotne izgube so večje tudi na stiku dveh različnih konstrukcij, na primer med oknom in steno. Primer toplotnega mosta je tudi balkon, izdelan kot podaljšek konstrukcijske plošče v etaži. V tem primeru se toplota iz notranjosti stavbe prevaja na prosto. Takšnemu toplotnemu mostu se lahko izognemo s prekinitvijo stika s ploščo oz. s sidranjem balkona in z vgradnjo dodatne toplotne zaščite na stiku.

Prezračevalni sistem z vračanjem toplote odpadnega zraka (rekuperacijo)

Rekuperacijske prezračevalne naprave so namenjene zagotavljanju ustreznih mikroklimatskih pogojev v stavbah. Z rekuperacijsko napravo odpadnemu toplemu zraku odvzemamo toploto, ki ogreva čist in hladen vstopni zrak, s tem pa zmanjšamo ventilacijske toplotne izgube v stavbi. Več o tem si lahko preberete v članku Kako z minimalnimi izgubami toplote zagotoviti kakovostno mikroklimo?.

Tudi za vgradnjo prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stanovanjski stavbi lahko pridobite pravico do nepovratne finančne spodbude Eko sklada, ki se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca za nakup in vgradnjo centralnega sistema ali lokalnih naprav za prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka. Naprave za centralno prezračevanje morajo v tem primeru v povprečnih obratovalnih razmerah dosegati energijsko učinkovitost pri vračanju toplote odpadnega zraka vsaj osemdeset odstotkov ter izkazovati učinkovito rabo električne energije za pogon.

Blower door test

Blower door test se uporablja za preverjanje zrakotesnosti stavbe. Z njegovo pomočjo lahko ugotovimo, ali je med gradnjo stavbe prišlo do napak pri izvedbi in zagotavljanju zrakotesnosti zunanjega toplotnega ovoja stavbe. Netesnosti in reže pomenijo izgube in večjo rabo energije za ogrevanje stavbe. Meritev se izvaja tako, da z ventilatorjem vzpostavimo tlačno razliko petdeset paskalov podtlaka ali nadtlaka. Test je smiselno izvesti takrat, ko je stavba v zaključni fazi izgradnje. To pomeni, da morajo biti nameščena vsa okna, vrata, parne zapore in zaključeni notranji zidovi.

Zelena streha

Pogosto se srečamo tudi s pojmom zelena streha. Zelena streha pomeni posebno izvedbo strehe, ki ima namesto kritine kot zaključni sloj vegetacijo. Ta je največkrat trata, lahko pa se uporabijo tudi nizke grmovnice. Prečni prerez zelene strehe je načeloma podoben kot pri tisti s kritino. Podkonstrukciji iz nosilnega materiala sledi ustrezna debelina toplotne izolacije, ki je zaščitena s hidroizolacijo, ki preprečuje močenje izolacije in nosilne konstrukcije. Drenažna in filtrska plast skrbita za ustrezno zadrževanje vode in preprečujeta izpad substrata. Na njej pa je še zaščitna folija, ki preprečuje razraščanje korenin zelenja v filtrsko drenažno in izolacijsko plast.

Več informacij o javnih pozivih za kreditiranje okoljskih naložb občanov in pravnih oseb ter pozivih za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud je na voljo na spletni strani Eko sklada (www.ekosklad.si).